Chalet VillaKulla.fr

Ons (t)huis in Frankrijk

Voorwaarden VillaKulla 

Terminologie

 • B&B: Bed and Breakfast VillaKulla.fr 
 • Chambres d’hôtes: Bed and Breakfast VillaKulla.fr 
 • Hoofdgast: (natuurlijk) persoon, op wiens naam de reservering bij de B&B is gemaakt. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten. 
 • Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in de B&B verblijft. 
 • Beheerder: Degene die als eigenaar, of namens de eigenaar, van de B&B taken van beheer van de B&B waarneemt. 
 • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde gast, beheerder of eigenaar . 
 • Eigenaar: De rechtmatige eigenaar van de B&B (of diens vertegenwoordiger), die de B&B exploiteert. 
 • Boeking: Een schriftelijke bevestiging van de B&B van een door de gast gedane reservering. 
 • Definitieve boeking: Een boeking waarvoor binnen 7 dagen na bevestiging, het voorschot van 25% van de totale verblijfskosten op de bankrekening van VillaKulla is ontvangen. 
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijnen. 
 • Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij de B&B kosteloos kan annuleren. 
 • Ontbinding: Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst. 
 • Bed and Breakfast kamer: Een kamer logies inclusief ontbijt in de woning van de eigenaar of beheerder. 
 • Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.


1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de B&B. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de B&B en consumenten en niet tussen de B&B en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep. 

1.3. De B&B is beschreven op de website www.villakulla.fr. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen. 


2. Tarieven, aanbiedingen en reservering 

2.1. De genoemde tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden. 

2.2. Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.villakulla.fr) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Aan eventuele type en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.3. Prijzen zijn exclusief kosten van een annulering‐ en reisverzekering en eventuele andere kosten. 

2.4. Aanbiedingen van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

2.5. In het hoogseizoen geldt een minimaal verblijf van 3 nachten*. In het midden- en laagseizoen is het mogelijk de kamers voor enkele nachten te boeken. 

2.6. In het wintersportseizoen hanteert de B&B een aankomst op zaterdag (7 nachten) of maandag (3-5 nachten). * 

* Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging van de de B&B. 


3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

3.1. Een overeenkomst tussen de B&B en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (email), reservering van een kamer uit het actuele aanbod van de B&B. 

3.2. Na reservering ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking welke dient als bewijs van de overeenkomst. 

3.3. De door de B&B gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging aan de B&B te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging te beroepen. 


4. Betaling 

4.1. Na boeking dient, binnen 7 dagen na het verzenden van de bevestigingsmail, 25% van de totale verblijfskosten vooruit betaald te worden. Pas na ontvangst van deze aanbetaling is de boeking definitief. 

4.2. De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken. Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij de aanbetaling aan de B&B heeft overgemaakt, dient het resterende bedrag van 75% de totale verblijfskosten uiterlijk 4 weken voor aankomst voldaan te zijn. 

4.3. Betaling geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer IBAN: FR76 3043 8001 0040 0044 5826 727 t.n.v. MME KROONENBURG - BIC: INGBFR21XXX onder vermelding van naam, adres en datum/data van het verblijf of het door de B&B aangegeven reserveringsnummer. 

4.4. In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk contant te betalen bij aankomst. Een voorschot dient niet te worden betaald bij late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst). 

4.5. Indien u eerder vertrekt of later aankomt dan overeengekomen volgens de definitieve boeking, vindt er geen restitutie van gedane betalingen plaats.


5 A. Annulering van de boeking - Chambres d' hotes/ bed & breakfast

5.1. De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, zonder opgaaf van reden, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in de B&B accommodatie binnen 28 dagen na de boeking valt. 

5.2. Na afloop van de in 5.1 vermelde annuleringstermijn is de gast gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen betaling van annuleringskosten. Deze kosten bedragen - tot 6 weken voor aankomst 25% van de totale verblijfskosten - 6 tot 2 weken voor aankomst 50% van de totale verblijfskosten - binnen 14 dagen voor aankomst 100 % van de totale verblijfskosten 

5.3. Bij annulering op de dag van aankomst, annulering tijdens het verblijf of bij No Show worden 100% van de in de reservering genoemde totale verblijfskosten doorberekend. 

5.4. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en). 

5.5. Annulering door de B&B: de B&B dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert de B&B de door gast reeds betaalde betaling(en). Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de annulering aan de gast is toe te rekenen. 


5 B. Annulering van de boeking - Gite/ vakantiewoning

5.1. De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, zonder opgaaf van reden, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in de B&B accommodatie binnen 28 dagen na de boeking valt. 

5.2. Na afloop van de in 5.1 vermelde annuleringstermijn is de gast gerechtigd tot schriftelijke annulering, maar blijven de totale verblijfskosten verschuldigd. 

5.3. Bij annulering op de dag van aankomst, annulering tijdens het verblijf of bij No Show worden 100% van de in de reservering genoemde totale verblijfskosten doorberekend. 

5.4. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en). 

5.5. Annulering door de B&B: de B&B dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert de B&B de door gast reeds betaalde betaling(en). Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de annulering aan de gast is toe te rekenen.


6. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie 

6.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst. 

6.2. Voor aankomsttijden voor 16.00 uur of na 21.00 uur dient de gast vooraf contact op te nemen met de eigenaar en/of beheerder om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken. 

6.3. De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo geldt er in de gehele B&B een rookverbod: roken is niet toegestaan in de kamers, op de balkons, in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buitenshuis wel toegestaan. 

6.4. Huisdieren zijn alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaar/beheerder van de B&B. De B&B houdt zich voor om zonder opgaaf van redenen een aanvraag tot meenemen van huisdieren te weigeren. 

6.5. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie‐ of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. 


7. Overmacht 

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, ziekte of overlijden van de eigenaar of diens familie, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd. 


8. Aansprakelijkheid 

8.1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade. De B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel op welke manier die ook is ontstaan. De gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. 

8.2. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs‐ of hoofdwegen. 

8.3. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B. 

8.4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren. 


9. Privacy 

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen. 


10. Slotbepaling 

10.1. Voor zover bij wegen van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Franse recht van toepassing. Niet-Franse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 

10.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Frankrijk, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen. 

10.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. 

10.4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
E-mailen
Info
Instagram